You are viewing this site in staging mode. Click in this bar to return to normal site.

هر جلسه با یک وعده غذایی شروع می شود و سپس یک ویدیوی کوتاه و بحث در یک گروه کوچک که می توانید افکار خود را به اشتراک بگذارید.

در هر جلسه ، اگر فکر می کنید آلفا برای شما مناسب نیست، مشکلی نیست. هیچ فشاری، پیگیری و هزینه ای برای شما وجود ندارد.